లామ్రిమ్

మేల్కొలుపు మార్గం యొక్క దశలు; అభ్యాసకుల యొక్క మూడు స్థాయిల వివరణ ఆధారంగా వీటిని బోధించే వచనం.