కొవాన్

ఒక జెన్ మాస్టర్ తన విద్యార్థికి అందించిన పజిల్. దీన్ని ఆలోచించడం మరియు మనస్సులో ఉంచుకోవడం ద్వారా, విద్యార్థి వాస్తవిక స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకుంటాడు.