తెలుసుకోదగిన వస్తువు ( జ్ఞేయ, టిబెటన్: షెస్ బై)

అవగాహన యొక్క వస్తువుగా పనిచేయడానికి తగినది.