కఠిన

యోగ్యత యొక్క వస్త్రం. వద్ద కఠిన వర్షం తిరోగమనం తర్వాత వేడుక, ది సంఘ అందుకుంటుంది మరియు పంపిణీ చేస్తుంది సమర్పణలు వస్త్రాలను తయారు చేయడానికి ఉపయోగించాలి.