కర్మ విత్తనాలు (ముద్రలు)

మునుపు సృష్టించిన చర్యల నుండి వాటి ఫలితాలను అందించే శక్తి.