సహజమైన స్వీయ-గ్రహణ

చక్రీయ అస్తిత్వంలో ఉన్న అన్ని జీవులు కలిగి ఉన్న స్వీయ-అస్తిత్వంపై సహజమైన, ఆకస్మిక గ్రహణశక్తి.