అశాశ్వతం (అనిత్య, అనిక్క)

మొమెంటరీ; మరుసటి క్షణంలో మిగిలి ఉండదు.