అగమ్య రూపం (avijñapti-rūpa)

ఇంద్రియ శక్తులచే గ్రహించబడని మరియు ఒక వ్యక్తికి బలమైన ఉద్దేశ్యం ఉన్నప్పుడే ఉత్పన్నమయ్యే సూక్ష్మ రూపం.