తక్షణ ప్రేరణ (tatkṣaṇa-samutthāna)

చర్య సమయంలో సంభవించే ప్రేరణ.