నేను-గ్రహించడం (అహంకార)

నేను (ఒకరి స్వంత స్వయం) అంతర్లీనంగా ఉనికిలో ఉన్నట్లు భావించడం మరియు గ్రహించడం.