హృదయపూర్వక ప్రేమ

అన్ని జీవులు సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు, వాటిని ప్రేమగా చూడటం ఆధారంగా.