గొప్ప కరుణ

అన్ని జీవులు బాధలు మరియు దాని కారణాల నుండి విముక్తి పొందాలని కోరుకుంటున్నాను.