దేవుడు (దేవుడు)

కోరికల రాజ్యంలో లేదా రూపం లేదా నిరాకార రాజ్యాలలో స్వర్గపు జీవిగా జన్మించడం.