గీశే లహరంప

టిబెటన్ బౌద్ధ వ్యవస్థలో పొందగలిగే అత్యధిక డిగ్రీ సన్యాస అధ్యయనాలు.