గాథలు

సూత్రాల నుండి సంగ్రహించబడిన చిన్న శ్లోకాలు లేదా పంక్తులు లేదా గొప్ప గురువులచే వ్రాయబడినవి మన మనస్సును సద్గుణ స్థితికి నడిపిస్తాయి.