నాలుగు ప్రత్యర్థి శక్తులు

విధ్వంసకతను శుద్ధి చేయడానికి నాలుగు పాయింట్లు కర్మ. ఇవి విచారం, ఉత్పత్తి బోధిచిట్ట మరియు ఆశ్రయం పొందుతున్నాడు, నివారణ చర్యలో పాల్గొనడం మరియు హానికరమైన చర్యను మళ్లీ చేయకూడదని నిశ్చయించుకోవడం. బౌద్ధ అభ్యాసం యొక్క ఫౌండేషన్ యొక్క 10వ అధ్యాయం చూడండి.