నాలుగు మరాలు

కలుషిత సముదాయాలు, బాధలు, మరణం మరియు బాహ్య వస్తువులకు పరధ్యానం.