కేంద్ర వస్తువు (విషయ, టిబెటన్: dmigs pa)

మనస్సు సూచించే లేదా దృష్టి సారించే ప్రధాన వస్తువు.