తీవ్ర నిహిలిజం (ఉచ్ఛేదాంత)

మన చర్యలకు నైతిక కోణం లేదని నమ్మకం; ఏమీ లేదని నమ్మకం.