స్పష్టమైన దృగ్విషయం (అభిముఖి)

ఫినామినా సాధారణ జీవులు తమ పంచేంద్రియాలతో గ్రహించగలరు.