దుఃఖ (పాళీ: దుఖా)

చక్రీయ ఉనికి యొక్క అసంతృప్తికరమైన అనుభవాలు.