వక్రీకరించిన భావన (తగని శ్రద్ధ, అయోనిసో-మనస్కార, టిబెటన్: త్షుల్ బ్జిన్ మా యిన్ పా' ఐ యిద్ లా బైడ్ పా)

వస్తువులపై అతిశయోక్తులు మరియు తప్పుడు లక్షణాలను ప్రదర్శించే వక్రీకరించిన ఆలోచనలు బాధలకు దారితీస్తాయి.