శూన్యత యొక్క ప్రత్యక్ష భావరహిత సాక్షాత్కారం

అజ్ఞానం యొక్క ఊహించిన వస్తువు యొక్క ఉనికిని, నేరుగా మరియు భావన లేకుండా చూసే మనస్సు.