విభిన్న స్వభావం

రెండు విషయాలు వేర్వేరు సమయాల్లో మరియు వేర్వేరు ప్రదేశాలలో ఉండవచ్చు.