ధ్యాన (పాలీ: ఝానా)

రూప రాజ్యంలో ధ్యాన స్థిరీకరణ; పూర్తి ఏకాగ్రత ఇక్కడ ఐదు అవరోధాలు అణచివేయబడడమే కాకుండా మనస్సు కూడా పూర్తి ధ్యాన శోషణలో ఉంటుంది.