ధర్మగుప్తుడు

పద్దెనిమిది ప్రారంభ పాఠశాలల్లో ఒకటి, దీని వినయ తూర్పు ఆసియాలో నేడు ఆచరిస్తున్నారు.