ధరణి

బోధన యొక్క సారాంశాన్ని సంగ్రహించే అర్థమయ్యే పదబంధం.