దేవా

కోరికల రాజ్యంలో స్వర్గస్థుడిగా జన్మించడం లేదా రూపం లేదా నిరాకార రాజ్యాలలో జన్మించడం.