చక్రీయ ఉనికి (saṃsāra)

బాధల నియంత్రణలో సంభవించే పునర్జన్మ చక్రం మరియు కర్మ.