కోరిక

మన కోరికల సంతృప్తి కోసం దాహం. , Sanskrit: ) (పాలి: , సంస్కృతం: )