ఇంద్రియ వస్తువుల కోసం కోరిక

ఆరు ఇంద్రియ వస్తువులపై కోరిక మరియు వాటితో సంపర్కం వల్ల కలిగే ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతులు. (పాలీ: kama taṇhā)