అవినీతి మేధస్సు

ఒక తప్పు నిర్ధారణకు వచ్చే విశ్లేషణాత్మక మానసిక అంశం.