పదార్ధం యొక్క కొనసాగింపు

ఒక పదార్ధం మరొక వస్తువుగా రూపాంతరం చెందే కొనసాగింపు.