స్పృహ (విజ్ఞాన, విజ్ఞాన, టిబెటన్: ర్నామ్ షేస్)

స్పష్టంగా మరియు జ్ఞానయుక్తమైనది.