పరిస్థితులు

తలెత్తడానికి దోహదపడే సహాయక కారకాలు విషయాలను in సంసార. (పాలీ: పచ్చాయ, సంస్కృతం: ప్రత్యాయ)