షరతు (కారణ ఆధారపడటం)

కారణాలపై ఆధారపడటం మరియు పరిస్థితులు.