సంభావితంగా పొందిన (మేధోపరమైన స్వీయ-గ్రహణశక్తి, సంస్కృతం: పరికల్పిత)

తప్పుడు తత్వాలను నేర్చుకోవడం ద్వారా అభివృద్ధి చేయబడింది.