యోగ్యత సేకరణ (పుణ్యసంభర)

ద్వారా ప్రేరేపించబడిన ఒక సద్గుణ చర్య బోధిచిట్ట అది రూపాన్ని పొందటానికి ప్రధాన కారణం శరీర ఒక బుద్ధ.