కాగ్నిటివ్ ఫ్యాకల్టీ/సెన్సరీ ఫ్యాకల్టీ (ఇంద్రియ)

స్థూల ఇంద్రియ అవయవంలోని సూక్ష్మ పదార్థం ఇంద్రియ వస్తువులను గ్రహించడాన్ని అనుమతిస్తుంది; మానసిక స్పృహ కోసం, ఇది ఆరు చైతన్యాలలో దేనికైనా మునుపటి క్షణం.