చిత్తమాత్ర (యోగాచార)

ఆధారిత స్వభావాల యొక్క నిజమైన ఉనికిని నొక్కిచెప్పే బౌద్ధ సిద్ధాంత వ్యవస్థ బాహ్య వస్తువులను నొక్కిచెప్పదు.