కారణభూతమైన అనుభావిక ఫలితం

కర్మ ఫలితం అంటే మనం ఇతరులను అనుభవించడానికి కారణమైన పరిస్థితులను మనం అనుభవిస్తాము.