కారణ లేదా ప్రారంభ ప్రేరణ (హేతు-సముత్థాన)

ఒక చర్య చేయడానికి మొదటి ప్రేరణ.