బుద్ధ

a యొక్క అన్ని అంశాలు బుద్ధ. ఇది కలిగి నాలుగు బుద్ధ శరీరాలు.