బ్రహ్మచర్య

స్వచ్ఛమైన ప్రవర్తన, ముఖ్యంగా లైంగిక సంయమనం.