బోధిచిట్ట

ఒక ద్వారా ప్రేరేపించబడిన ఒక ప్రధాన మానసిక స్పృహ ఆశించిన ఇతరుల సంక్షేమాన్ని తీసుకురావడానికి మరియు దానితో పాటు ఆశించిన పూర్తి మేల్కొలుపును సాధించడానికి.