ఆనందం

మనస్సులో నిశ్చలత్వం యొక్క లోతు కారణంగా ఏకాగ్రతతో కూడిన ఆనందకరమైన అనుభూతి. (పాలీ: Sukha)