మేల్కొలుపు (samyaksaṃbodhi)

బుద్ధత్వం; అన్ని అస్పష్టతలు వదిలివేయబడిన మరియు అన్ని అద్భుతమైన లక్షణాలు అపరిమితంగా అభివృద్ధి చెందిన స్థితి.