అటాచ్మెంట్

ఒక వ్యక్తి లేదా వస్తువు యొక్క మంచి లక్షణాలను అతిశయోక్తి చేసి, దానిని అంటిపెట్టుకుని ఉండే వైఖరి.