ఆత్మ

A శాశ్వత, ఏకీకృత, స్వతంత్ర స్వీయ, బౌద్ధులు కానివారు నొక్కిచెప్పారు.