ఆశించిన

  1. ఎ చేసిన బలమైన కోరిక బోధిసత్వ పూర్తిగా మేల్కొని ఉండాలి బుద్ధ. (పాలీ: అభినిహార, సంస్కృతం: అభినిర్హార)
  2. ప్రశాంతతను పెంపొందించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను పొందాలనుకునే మానసిక అంశం (పాలీ/సంస్కృతం: చందా)
  3. ఏకాగ్రతను పెంపొందించే ప్రయత్నాలకు ఆధ్యాత్మిక శక్తులు మరియు ఇంధనాలను పొందాలని కోరుకునే ఏక-కోణాల ఏకాగ్రత (పాలీ/సంస్కృతం: చందా)